İspanyolca, İspanyolca español, İspanya, Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika’da 250 milyondan fazla insanın konuştuğu Roman dilidir. En eski İspanyolca belgeler (10. yy) Latince metinlerdeki sözcük açıklamalarıdır. İspanyolca yazılmış ilk edebiyat yapıtları ise yaklaşık 1150’de ortaya çıkmıştır.


İspanyolca (özellikle Latin Amerika’da), çağdaş standart İspanyolcanın temelini oluşturan lehçenin adıyla, Kastilya dili olarak da bilinir. Kastilya lehçesi 9. yüzyılda İspanya’nın ortakuzeyindeki (Eski Kastilya) Burgos kenti çevresinde ortaya çıkmış, İspanya Magriplilerin elinden geri alındıktan sonra 11. yüzyılda güneye, İspanya’ nin iç kesimlerindeki (Yeni Kastiİya) Madrid ve Toledo çevresine yayılmıştır. 15. yüzyıl sonlarında Kastilya ve Leön krallıkları Aragon Krallığı ile birleşince, Kastilya dili bütün İspanya’da resmî dil durumuna gelmiştir. Aragon, Navarra, Leön, Asturias ve Santander bölgelerinde konuşulan lehçeler de, zamanla yerlerini Kastilya lehçesine bırakmışlardır. Bu lehçeler günümüzde yalnızca ıssız kırsal bölgelerde varlıklarını sürdürmektedir. Portekizcenin, İspanya’nın kuzeybatısında konuşulan Galicia lehçesi de büyük ölçüde gerilemiştir.

İspanyolcanın, 12. yüzyıldan önce Arap işgalindeki bölgelerde konuşulan lehçesine Mustarib dili( ) adı verilir. İspanyolcanın çok eski bir biçimi olan ve Arapçadan birçok sözcük içeren bu dil, 11. yüzyıldan kalma Arapça ve İbranice şiirlere eklenmiş nakaratlar (harca) sayesinde günümüze ulaşmıştır. İspanyolca, İber Yarımadası dışında, hemen hemen bütün Orta ve Güney Amerika’da (yalnızca Brezilya’da İspanyolcanın yakın akrabası Portekizce konuşulur), Kanarya Adalarında, Fas’ın bazı bölgelerinde ve Filipinler’de de konuşulmaktadır. Latin Amerika’da konuşulan ispanyolca, birçok yerel lehçeye ayrılır; bunlann tümü Kastilya lehçesinden kaynaklanmakla birlikte, ses- bilgisi özellikleri açısından Avrupa’da konuşulan İspanyolcadan bazı farklılıklar gösterir. Kastilya İspanyolcasındaki th (yazımda e ya da ı’den önce gelen z ya da c) sesinin yerini, Latin Amerika İspanyolcasında c sesi alır. Kastilya İspanyolcasındaki ly (LL olarak yazılır) sesinin yerine de Latin Amerika İspanyolcasında y, bazen de zh sesi kullanılır.

İspanyolcada, adılların özne ve nesne biçimleri dışında Latincedeki durum sistemi tümüyle ortadan kalkmıştır. Adlar eril ve dişil olmak üzere iki cinse ayrılır ve sonlarına çoğul belirten -s ya da -es eklerini alır. Adlarla uyum sağlamak için, sıfatların sonuna getirilen ekler değişikliğe uğrar. Eylem sistemi karmaşık olmakla birlikte, genellikle kurallıdır. Eylemlerin bildirme, buyrum ve dilek kipleri, şimdiki, gelecek, geçmiş, hikâye, birleşik ve koşul birleşik zamanlar ile geçmiş ve gelecek zaman için kullanılan bazı başka biçimleri, ayrıca edilgen ve dönüşlü yapıları vardır. 

Latin Amerika

İspanya

 Türkçe

Yo

Yo

Ben

Sen

El

El

O (erkek)

Ella

Ella

O (dişi)

Usted

Usted

Siz (nezaket)

Nosotros

Nosotros

Biz

Ustedes

Vosotros

Siz

Ellos

Ellos

Onlar (erkek)

Ellas

Ellas

Onlar (dişi)

Ustedes

Ustedes

Sizler (nezaket)


CÜMLE YAPISI
İspanyolca'nin cümle yapısı bazı yönleriyle İngilizce'ye bazı yönleriyle de Türkçe'ye benzer. Örneğin kelimelerin diziliş sırası İngilizce ile aynıdır. Yani özne+yüklem+cümlenin geri kalanı şeklindedir. Türkçe'ye benzeyen kısımlar ise özne ve yüklemin kullanılışıdır. Yüklem Türkçe'de olduğu gibi şahsa göre çekilir. Örneğin "yemek" fiilinin Türkçe'deki çekimi sırasıyla: yiyorum, yiyorsun, yiyor, yiyoruz, yiyorsunuz, yiyorlar şeklindedir. "yemek" fiilinin ispanyolcası olan "comer" fiilinin çekimi sırasıyla: como, comes, come, comemos, comen, comen şeklindedir. Dolayısıyla İngilizce'deki gibi fiiller yardımcı fiille çekilmez.

Bir diğer durum da öznenin kullanılışıdır. Cümlede fiili şahsa göre çekimlediğimiz için öznenin kullanımına çoğu zaman ihtiyaç yoktur. Özne sadece özellikle vurgulanmak isteniyorsa kullanılır. Örneğin "ben yiyorum" demek yerine "yiyorum" demek yeterlidir. Burada "ben" öznesi özellikle vurgulanmak istenirse kullanılır yoksa kullanılmaz. Bu durum İspanyolca'da da aynıdır. Fiil çekimlerini ve ayrıntılı fiil listesini ana sayfadaki "Fiiller" kısmında bulabilirsiniz. Cümleyi olumsuz yapmak ise oldukça kolay. Fiilden önce "no" kelimesini getiriyoruz hepsi bu kadar. Cümleyi soru yapmanın ise iki yolu var. Düz cümleyi soru şeklinde tonlarsanız soru olmuş olur. Bu birinci yöntem. Diğeri ise isim cümlelerinde yani "ser" veya "estar" yardımcı fiilinin kullanıldığı durumda yardımcı fiili fiilden önce getirmek şartıyla soru yapmış oluyoruz.

Şahıs zamirleri ben, sen, o gibi cümlede özellikle vurgulanmak istenmiyorsa kullanılmaz. Bunun yanı sıra şahıs zamirleri İspanyolca'nın konuşulduğu yere göre farklılık gösterir. Daha önce de dediğim gibi İspanyolca birçok ülkede konuşulmaktadır. Bu ülkelerin büyük çoğunluğunda sadece aksan farkı görülür. En büyük fark ise İspanya'da görülür. Buradaki farklılık da öznededir. İspanya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde kullanılan şahıs zamirlerini aşağıdaki tabloda inceleyelim:


Açıklamalar
Erkeklik/Dişilik: Türkçe'deki üçüncü teklik şahsı olan "o" İspanyolca'da erkek ve dişi olarak iki kısımdır. Canlı-cansız bütün objeler erkek ve dişi olarak ikiye ayrılmıştır. Örneğin manzana (elma) dişi iken limon (limon) erkektir. Objeleri erkek ve dişi olarak ayırmada birkaç belli özelliğin dışında malesef bir kural yoktur. 

Nezaket: Usted bir tek şahıs için Ustedes ise birden çok şahıs için nezaket ifadesi olarak kullanılır. Yeni tanıştığımız veya bizden yaşça büyük birisine Siz diye hitap ettiğimiz gibi.

Vosotros: İspanya'da ikinci çokluk şahıs zamiri vosotros iken Latin Amerika ülkelerinde ikinci çokluk şahıs zamiri yerine çokluk nezaket şahıs zamiri olan ustedes kullanılmaktadır. Yine İspanya'da vosotros için fiilin çekimi farklı iken Latin Amerika ülkelerinde ustedes'in fiil çekimi kullanılmaktadır.

Şahıs zamirine göre fiil çekimi: Türkçe'de nezaket şahıs zamiri olan Siz ile birlikte 7 şahıs zamiri varken İspanyolca'da gördüğünüz üzere 10 adet şahıs zamiri vardır. İlk bakışta korkutucu görünmesine rağmen aslında oldukça sadedir. Çünkü El, Ella ve Usted'in fiil çekimleri aynıdır. Ayrıca Ellos, Ellas ve Ustedes'in fiil çekimleri aynıdır. Dolayısıyla İspanya'da 6, Latin Amerika ülkelerinde ise 5 fiil çekimi vardır.